Oświata

Trenerska Akademia Kompetencji proponuje Państwu następujące
szkolenia zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa wroku szkolnym 2020/21.

Wszystkie szkolenia są dostępne w formie stacjonarnej, zdalnej oraz w postaci wygodnych webinarów.

Kontakt : e-mail: eksperckieszkoleniadlaoswiaty@gmail.com tel: 537 244 441

Szkolenia:

Kurs sekretarki oświatowej – platmorma e-learningowa moodle

 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych metod kształcenia na odległość:
  Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • W zależności od potrzeb szkolenie z wybranej platformy – Doradztwo przy
  wyborze
 • Szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli ws. przepisów covidowskich, procedur, bezpieczeństwa
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw. Istota i warunkowania
  skutecznego wychowania moralnego.
 • Jak nauczyć dzieci respektowania norm społecznych?
 • Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności w edukacji
  przedszkolnej (szkolenie prowadzone przez trenera rozwoju kompetencji
  kluczowych)
 • Kształtowania kompetencji kluczowych dla każdego poziomu edukacyjnego
  ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowej matematycznej i TIK
 • Jak rozwijać samodzielność, kreatywność i innowacyjność u uczniów –
  warsztaty dla nauczycieli oparte na metodzie Design Thinking
 • Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
  pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich
 • potrzeb rozwojowych i edukacyjnych -warsztaty prowadzone przez trenerka,pracownika poradni
 • Innowacyjne i nowoczesne działania wychowawcze szkoły Wychowanie do
  wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych -warsztaty
 • Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w
  szkołach –RODO prowadzone przez audytora RODO
 • Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu
  uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki
  kształcenia – Praktyk prawa oświatowego
 • Dla poradni pedagogicznych warsztaty:
  a. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
  specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu
  uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia
  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej
  ścieżki kształcenia
  b. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi
  osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki
  c. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
  rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
  placówki
 • Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
  zewnętrznych i wewnętrznych
  a. Jak zorganizować procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się
  b. Monitoring z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie
  kształcenia z naciskiem na nauczanie zdalne.
 • Kształtowanie kompetencji jako zadanie wszystkich nauczyciel
 • Monitorowanie organizacji i przebiegu pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej
 • Jak z oceniania pracy nauczycieli uczynić narzędzie motywacji
 • Ocenianie kształtujące szansa czy wyzwanie
 • RODO ochrona danych w praktyce oświatowej – prowadzone przez audytora
  RODO

Dla dyrektorów:

 • Dyrektor – skuteczny przywódca w dobie zmiany
 • Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań statutowych placówki
 • Jak skutecznie zarządzać zmianami?
 • Jak wychowywać we współpracy z rodzicami?
 • Czynniki warunkujące efektywność kształcenia
 • Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Kultura organizacyjna przedszkola oparta na współpracy
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Praca zespołowa jako warunek rozwoju placówki
 • Komunikacja jako narzędzie pracy dyrektora
 • Obserwacja w procesie dydaktycznym
 • Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna i karna nauczyciela
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w przedszkolu i na wycieczkach
 • Jak uchronić dzieci przed zagrożeniami cywilizacyjnymi?

Dla przedszkoli :

 • Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”
 • Pozytywna Dyscyplina
 • Wspomaganie dzieci w umiejętności skupienia uwagi i zapamiętywania
 • Aktywne słuchanie metodą Battii Strauss
 • Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zabawy twórcze rozwijające wrażliwość zmysłową
 • Wspieranie dzieci z trudnymi zachowaniami
 • Sposoby pomocy dziecku z trudnościami w sferze społecznej i emocjonalnej.
 • Jak sobie radzić z dziecięcą złością i agresją
 • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w przedszkolu – jak postępować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i adaptacyjne
 • Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej
 • Terapia ręki dzieci w wieku przedszkolnym
 • Gry i zabawy wspierające rozwój dziecka
 • Pedagogika Montessori w przedszkolu
 • Matematyka w przedszkolu wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Warsztaty muzyczne
 • Aplikacje online w nauczaniu przedszkolnym
 • Gry matematyczne
 • Wykorzystanie robota Mind w nauczaniu przedszkolnym